Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

17:05
3572 eaa8 500

goon:

cause of death: this tweet

15:29
9254 1a10 500
Reposted fromidiod idiod viajanuschytrus januschytrus
Dorin11
15:21
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viamol mol
Dorin11
15:15
Zakochałem się w niej, gdy byliśmy razem, lecz pokochałem ją jeszcze bardziej w latach, gdy dzieliły nas tysiące kilometrów.
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted fromkonwalia konwalia viaDzessik Dzessik
15:14
2799 f882 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaagatoni agatoni
Dorin11
15:14
6688 01e9
Reposted fromkaiee kaiee viamol mol
Dorin11
15:13
9152 0f72
Und James Hetfield so
Reposted fromsommteck sommteck viafafnirscave fafnirscave
Dorin11
15:12
5494 7508 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
Dorin11
15:08
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viakyszz kyszz
Dorin11
15:08
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapierniczek pierniczek
15:06
9854 a4e2 500
Reposted fromidiod idiod viaSirenensang Sirenensang
14:48
0484 b20e 500
Reposted fromidiod idiod viaSirenensang Sirenensang
Dorin11
14:44
5475 89f6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaagatoni agatoni
Dorin11
14:34
A wie pani jak się tu u nas...
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaagatoni agatoni
Dorin11
14:33
5998 d63e
Reposted frompierdolony pierdolony viaagatoni agatoni
14:33
14:27
Dorin11
14:27
9753 559d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamemesjasz memesjasz
Dorin11
14:25
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaDzessik Dzessik
Dorin11
14:25
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viaDzessik Dzessik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl