Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

Dorin11
16:18
3736 bf0f
Dorin11
16:15
5930 5a8a
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viakurdebele kurdebele
Dorin11
16:11
3293 f5d8
Reposted fromsloan sloan viaekatierina ekatierina
Dorin11
16:10
Dorin11
16:09
Dorin11
15:31
2752 6ce7 500
Dorin11
15:31
Dorin11
15:30
Dorin11
15:30
Dorin11
15:30
5412 54ae
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyshirt myshirt
Dorin11
15:30
Dorin11
15:30
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Dorin11
15:30
8324 325b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyshirt myshirt
Dorin11
15:25

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
Dorin11
15:18
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianoticeable noticeable
Dorin11
15:18
4916 8e47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
Dorin11
15:17
8961 3db9 500
Reposted fromfind-balance find-balance viascorpix scorpix
Dorin11
15:17
Dorin11
15:16
6947 d523
Reposted fromyumikotm yumikotm viascorpix scorpix
Dorin11
15:13
2758 ed02 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl